6 aylık bekleme süresine tabi miyim? İstifam kabul edilmeden ayrılabilir miyim?

6 aylık bekleme süresine tabi miyim? İstifam kabul edilmeden ayrılabilir miyim?2011 yılında istisnai kadroya atama ile memur oldum. 2016 yılında bir üniversitede daire başkanı kadrosuna atandım. 6 ay sonra talebim olmaksızın fakülte sekreteri kadrosuna atandım. Burada da yaklaşık olarak 5 ay kaldım ve bir mahalli idareye uzman kadrosuna naklen atandım. Daire başkanı iken 3600, fakülte sekreteri iken 3000 ek gösterge ve 1/1'den maaş düzenlenirken, mahalli idarede uzman kadrosunda maaş 2200 olarak hesaplandı, emeklilik 3000 olarak hesaplandı, kesenek farkı da ödedim. Uzman kadrosunda makam ve görev tazminatları, kesenek farkı, maaş için esas alınacak ek gösterge gibi unsurlarım doğrumu hesaplanıyor?

Normal şartlar altında 15.10.2008 tarihinden sonra istisnai kadrodan memur olarak atandığınızı dikkate aldığımızda sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanuna tabi olmanız gerekmektedir. Ancak, sorunuzda belirtmemiş olmanıza rağmen anlaşıldığı kadarıyla askerliğinizi 2008 öncesinde asteğmen olarak yaptığınız için Emekli Sandığı Kanunu'na tabisiniz.

Bu nedenle emekli keseneğine esas derece ve kademenizin olması gerekmektedir. Sizin 3600 ek göstergeli görevde altı ay çalıştığınızı düşündüğümüzde emekli keseneğinizin 3600 ek gösterge üzerinden olması gerekmektedir. Sorunuzda emeklilik açısından 3000 ek gösterge üzerinden emekli kesintisi yapıldığını ifade etmiş olsanız da bordronuza göre sizin emekliliğe esas kesintileriniz 2200 ek gösterge üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla da sizin 3600 ek göstergeli görevde altı ay görev yapmadığınız anlaşılıyor ya da kurumunuz sizin ek göstergenizi yanlış tespit etmiş.

Ayrıca daha önce bulunduğunuz görevler nedeniyle de makam tazminatı alamazsınız. Çünkü makam tazminatlı görevlerde 6 aydan fazla görev yapmadığınız anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde öncelikle çalıştığınız kurumunuzdan ek göstergenizin tespitini talep etmeniz gerekmektedir. Çünkü, siz 3000 ek gösterge üzerinden kesinti yapıldığını ifade ediyorsunuz, ancak bordronuza göre sizden 2200 ek gösterge üzerinden emekli kesintisi yapılmaktadır.

Ek göstergeden yararlanmak için 6 ay şartı hangi hallerde geçerlidir?

Yukarıdaki örneğimiz çerçevesinde, yüksek ek göstergeli bir göreve atananın söz konusu ek göstergeyi hak etmesi için normal şartlar altında en az 6 ay çalışması gerekmektedir. Bu durum 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlar için geçerlidir. Çünkü, 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar için emekli keseneğine esas derece ve kademe kavramı yoktur ve emeklilikte prime esas kazançlar belirleyici olmaktadır.

Bu çerçevede, 5434 sayılı Kanun'un ek 73'üncü maddesinde; "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.

Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olanlar ile yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki madde hükmünün 1'inci fıkrası gereğince, yüksek ek göstergeyi emeklilikte kazanmak için en az 6 ay bu görevi yapmak gerekmektedir. Yani 3600 ek göstergeli bir görevde 5 ay, 6400 ek göstergeli bir görevde 4 ay, 2200 ek göstergeli bir görevde ise 7 ay görev yapılmışsa bu personel emeklilikte 2200 ek göstergeden yararlanacaktır.

Ancak, maddenin 2'nci fıkrası bazı istisnalar getirmiştir. Bu istisnalar 5434 sayılı Kanun'un ek 48'inci maddesinin (a) fıkrasının son cümlesi olan "Ek göstergesi daha düşük kadrolara atananların emeklilik keseneklerine önceki ek göstergeleri esas alınır" ibaresinin, 2005 yılında 5335 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılması sonrasında uygulanmamaktadır. Yani memur müşterek kararnameli bir göreve atanmış olsa da, en az 6 ay görev yapmamışsa yüksek ek göstergeyi emeklilikte hak edememektedir. Sadece yüksek ek göstergeli görevde iken yaş haddi nedeniyle emekliliğe ayrılanlarda en az 6 ay görev yapmış olma şartı aranmamaktadır. Yine mükteseben yapılan atamalarda da 6 ay şartı aranmamaktadır.

6 aylık bekleme süresine tabi miyim? İstifam kabul edilmeden ayrılabilir miyim?

4 ay önce 657 4a'lı olarak bir kurumda (DSİ) işe başladım (merkezi atamadan yerleşmedim. Kurum alınacak kişi sayısının 3 katı kadar adayı yapılan başvurular arasından 2016 KPSSP3 puan sıralamasına göre çağırdı ve uygulamalı mülakatla işe aldı) 2017/1 merkezi atamasında da 399 sayılı kanunun 2 sayılı cetvelinde bir kadroya (DHMİ) yerleştirildim. Bu durumda mevcut kurumumdan istifa edip yeni kuruma geçerken DMK'da bahsedilen bekleme sürelerine tabi miyim?

Atanacağınız pozisyon 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli pozisyon olduğu için 657 sayılı Kanun'un 97'nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi değilsiniz. Nitekim Devlet Personel Başkanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu çok sayıda görüş bulunmaktadır.

Bu görüşlerden birisinde özetle şu ifadelere yer verilmiştir; "....Adayların aynı sınav sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellendiğinden, aday memur olarak çalışmakta iken geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığı'nca B Grubu'nda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adayların, devlet memurluğu görevinden istifa etmeleri halinde 657 sayılı Kanun'un 97'nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadan söz konusu pozisyonlara atanabilmelerinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Ancak, 657 sayılı Kanun'un olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulünü düzenleyen 96'ncı maddesi gereğince istifanızın kabul edilmesini beklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde daha sonra memuriyet kadrolarına atanmanız mümkün olamayacaktır.

Konular

Top