KPSS ile yerleşen aday rapor alırsa ataması iptal edilir mi

KPSS ile yerleşen aday rapor alırsa ataması iptal edilir miSORU: Kamu kurumuna yeni atandım. Göreve başlamadan rapor alsam atamam iptal edilir mi? Ya da işe başlamak için her hangi bir süre öngörülüyor mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62. maddesi şu şekildedir:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar."

Adı geçen Kanunun "İşe başlamama halinde yapılacak işlem" başlıklı 63. maddesinde ise şu hüküm yer almakta:

"Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62. maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir."

Maddeler dikkatli okunduğunda şu anlaşılmaktadır: Göreve başlama süresi içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği anlaşılmaktadır.

Ancak, alınan hastalık raporunun süresinin iki ayı aşması halinde, atamanın iptali mümkün olacaktır.

Göreve başlamadan alınan rapor iki aydan az ise "...belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler..." olarak sayılacağı için atamanızın iptali söz konusu olmayacaktır.

Konular

Top