Hangi kamu personeline en yüksek makam tazminatı ödenmektedir?

Hangi kamu personeline en yüksek makam tazminatı ödenmektedir?Makam tazminatı ödemesinde bazı ince durumlar vardır ve bu durumlar bazen bilinmediği için mağduriyetler oluşmaktadır. Bu yazımızda sorularla makam tazminatı ödemesini açıklamaya çalışacağız.

Vekaleten atananlara makam tazminatı ödenir mi?

1- Müşterek kararnameyle ataması yapılması gereken bir göreve Bakanlık makamı tarafından Yönetim Kurulu kararı ile ataması yapılan ve halen münhal olan Daire Başkanlığı kadrosuna Genel Müdürlük Makamı tarafından vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesi mümkün müdür?

Devlet Personel Başkanlığı bu konuda vermiş olduğu bir görüşünde şu ifadelere yer vermiştir; 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ayrılmalar dolayısıyla aynı kurumdan atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenebilmesi mümkün olup, söz konusu maddede sayılan kadro unvanlar dışında boş kadrolara yapılan vekaleten atamalarda vekalet aylığı ödenmesi mümkün değildir.

2- Vekaleten atananlara ödenecek olan zam ve tazminatlar hususunda ise; kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, bu kararnamede asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatları toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanının; 657 sayılı Kanun'un 175'inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin filen yapıldığı sürece ödenebilmesi için; Vekaletin, 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması; vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi; vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları gerekmektedir.

3- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 25/03/2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07/12/2007 tarihli ve E:2005/2, K:2007/1 sayılı Kararı'nda; devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasına teşkil eden unsurlardan bir tanesi olan ek gösterge rakamının devlet memurunun işgal ettiği kadro unvanına istinaden tespit edilmesi gerektiğinin hüküm altına alınmış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25'inci maddesinin (b) bendinde; (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödeneceğinin hüküm altına alınmış olması karşısında; halen münhal olan Daire Başkanlığı kadrosuna Genel Müdürlük Makamı tarafından vekaleten atananlara vekaleten atandığı kadronun ek tazminat, makam tazminatı ve görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Personele ödenen maaşta makam tazminatı var mıdır?

Makam tazminatlı görevlerde çalışan personele yapılan maaş ödemesinde makam tazminatı ödemesi var mıdır?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında bazı personelin maaş hesabı değişmiştir. Buna göre, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya ekli II sayılı Cetvel'de yer alan unvanlarda görev yapan ve söz konusu KHK gereği maaşı ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden hesaplanan personele makam, görev ve temsil tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

Emeklilikte makam tazminatı hangi göstergeler üzerinden yapılmaktadır?

3 yıl daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra genel müdür olarak atamam yapıldı. Ancak, 3 ay görev yaptıktan sonra teşkilat kanunu değişti ve müşavir olarak atandım. Emeklilikte hangi makam tazminatı göstergesi üzerinden maaş bağlanır?

5434 sayılı Kanun'un ek 68'inci maddesine göre; makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenmektedir.

Teşkilat kanunlarındaki değişiklikle genel müdürken kendisine yapılan ödemeler şahsa bağlı kalsa dahi müşavir yapılan bir genel müdür altı ay genel müdürlük yapmadıkça ek göstergeye hak kazanamayacaktır. Makam tazminatı ödemesinde ise iki yıllık süre içerisindeki en yüksek makam tazminatı ödemesi olan genel müdürün makam tazminatı emeklilikte ödenecektir. Bu nedenle, emekli maaşı ödemesinde ek göstergeniz daire başkanının ek göstergesi olan 3600 üzerinden hesaplanacak, makam ve temsil tazminatınız ise genel müdürün makam tazminatı göstergesi olan 7.000 rakamı üzerinden hesaplanacaktır.

Hangi kamu personeline en yüksek makam tazminatı ödenmektedir?

Başbakanlık Müsteşarı en yüksek devlet memuru olarak bilinmesine rağmen en yüksek makam ve temsil tazminatını almamaktadır. Kamuda en yüksek makam ve temsil tazminatı ödemesi Genelkurmay Başkanı'na yapılmaktadır. Buna göre, Genelkurmay Başkanı'nın ek göstergesi 9000, makam tazminatı göstergesi 30.000, temsil tazminatı ise 30.000'dir.

Makam tazminatı ödemesinden hangi kesintiler yapılmaktadır?

Makam tazminatı ödemesinden sadece damga vergisi kesilmektedir. Ancak, 5510 sayılı Kanun'dan sonra (15.10.2008 tarihinden sonra) memur olanların makam tazminatlı görevlere gelmesi halinde makam tazminatı üzerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılmaktadır. Bu kesinti nedeniyle 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce memur olanlarla daha sonra memur olanların maaşları farklılaşmaktadır.

Eğitim uzmanı olarak atananlar makam tazminatı alabilir mi?

Makam tazminatlı bir görevde 6 aydan fazla fiilen görev yaptıktan sonra eğitim uzmanı olarak atananlar makam tazminatı alamazlar. Çünkü, eğitim uzmanı kadroları 657 sayılı Kanun'un 43/B maddesinde belirtilen görevler arasında sayılmamaktadır.

Konular

Top