2018/3 ile atananların göreve başlama işlemleri

2018/3 ile atananların göreve başlama işlemleriKPSS 2018/3 ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2018/3 yerleştirme sonuçları Nisan 2017 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Bakanlığımız taşra teşkilatına ait Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri) pozisyonlarına yerleşen adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin 14 üncü maddesine göre il sağlık müdürlükleri bünyesinde teşekkül eden il komisyonlarınca alınacaktır.

Bu kapsamda;

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların, bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte yerleştirildikleri birimlerin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

3. Adayların, (Ek-1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar il komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile il komisyonlarına teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır. Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1464d902-4b63-4178-b265-7a9a99a1fd21 kodu ile erisebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

6. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları il komisyonları tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2018/3 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)' de yer alan "Açıklama ve Uyarılar" dikkate alınarak tespit edilecektir.

7. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

8. Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi Haziran 2018 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9. Sigortalı işe giriş bildirgeleri, ilgili mevzuatında belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim edilecektir.

10. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve Ağustos 2018 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

12. 3, 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

Ek: 2 Adet Form

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS- 2018/3 yerleştirme sonuçları Nisan 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Bakanlığımız taşra teşkilatına ait Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri) pozisyonlarına yerleşen adaylara ait bilgiler Bakanlığımızca ÇKYS/İKYS'ye aktarılacak, bu bilgilere Sicil - İşlemler - Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden T.C. Kimlik Numarası ile erişilecektir.Adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin 14 üncü maddesine göre il sağlık müdürlükleri bünyesinde teşekkül eden il komisyonlarınca alınacak, göreve başlama işlemleri hakkında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların, bu süre zarfında istenen belgelerle birlikteyerleştirildikleri birimlerin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

3. Adayların, (Ek-1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar il komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile il komisyonlarına teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır. Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4ff3298b-8f50-4d7b-a905-243d23e7455a kodu ile erisebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır. 1464d902-4b63-4178-b265-7a9a99a1fd21 kodu ile erisebilirsiniz.

6. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları il komisyonları tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2018/3 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)' de yer alan "Açıklama ve Uyarılar" dikkate alınarak tespit edilecektir.

7. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

8. Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi Haziran 2018 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9. Sigortalı işe giriş bildirgeleri, ilgili mevzuatında belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim edilecektir.

10. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve Ağustos 2018 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

12. 3, 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

13. Göreve başlatılacak sözleşmeli personel için hizmet sözleşmesinin dökümü, ÇKYSSicilİşlemlerKarar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden alınacaktır. ÇKYS'den alınmayan sözleşmeler kullanılmayacaktır.

14. Adaylardan; başvuru yapmayan, başvuru yapıp sözleşme imzalamaya gelmeyen, atama şartlarını taşımamaları sebebiyle göreve başlatılamayan, hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle daha sonra göreve başlayacak durumda olanlara ilişkin bilgiler, Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsündeki "Kişi Görevine Başlamadı" bölümünden, gerekli açıklama bilgisi yazılarak en geç Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar kayıt altına alınacaktır.

15. Atama şartlarını taşıyanların hizmet sözleşmeleri, Bakanlık adına İl Sağlık Müdürleri tarafından imzalanacaktır.

16. KPSS-2018/3 sonucuna göre Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak, sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin ödenmesinde 5510 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacaktır.

17. Sözleşme ücretlerinin tespitinde bir örneği ekte gönderilen brüt ücret cetveli esas alınacaktır.

18. Sözleşmeli personelin, T.C. Kimlik Numarası, sicil numarası olarak kullanılacak, atanmaya esas belgeleri ile özlük dosyaları İl Sağlık Müdürlüklerinde tutulacaktır.

19. Sözleşmeli personele ilgili birimler tarafından personel kimlik kartı düzenlenerek verilecek, hizmet sözleşmesi sona erenler personel kimlik kartlarını iade edeceklerdir.

20. Adayların göreve başlama işlemleri, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecek olup aykırı davranışta bulunanların tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında Bakanlığımızca gerekli idari ve yasal işlem başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. İsmail KARTAL
Bakan a.
Genel Müdür

EK:

1- Dağıtım Listesi (1 sayfa)

2- 2 adet form (2 sayfa)

3- 1 adet brüt ücret cetveli (1 sayfa)

Konular

Top